Tôi Muốn Học Tiếng Việt.

Tôi là người Nhật Bản.

Bài 1

Ho Chi Minh City

Tôi đến từ thành phố HCM.
私はホーチミン市から来ました。

Tôi tên là Bình.
私はBìnhと言います。

Tôi Hai mươi tám tuổi.
28歳です。

Gia đình tôi có sáu người
私の家族は6人います。

Năm sau, tôi muốn đi Nhật bản.
6ヶ月間、日本語を勉強しています。

Năm sau, tôi muốn đi Nhật bản.
来年、日本に行きたいです。

Ở Nhật bản, tối muốn đi ngắm cảnh và làm việc.
日本では、観光と仕事がしたいです。